Skip to content

Over de praktijk

Onze Praktijk

In 2013 is Logopedie op Maat opgericht naast de al bestaande allround praktijk Sprekend Logopedie.
Logopedie op Maat is uitgegroeid tot een moderne, professionele, gespecialiseerde praktijk waar kinderen en volwassenen met een bijzondere beperking onderzocht en behandeld kunnen worden op het gebied van de communicatie, spraak, taal, eten & drinken. Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen zoals die tegenwoordig gevraagd worden. Alle logopedisten verbonden aan de praktijk vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van na- en bijscholing. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

De praktijk is sinds 2015 onderdeel van de overkoepelende praktijk
Logopedie & Leren. Onder deze naam bevinden zich naast Logopedie op Maat nog drie andere gespecialiseerde praktijken, te weten Sprekend Logopedie, Baas over Dyslexie en Samen Slim Leren.

De collega’s van Sprekend Logopedie helpen kinderen en volwassenen in de regio op alle logopedische gebieden zodat ieder optimaal kan communiceren met de wereld.

De collega’s van Logopedie op Maat helpen kinderen met een verstandelijke beperking om duidelijk te communiceren zodat meer mensen hen kunnen begrijpen en verstaan.

De collega’s van Baas over Dyslexie helpen kinderen met (ernstige) dyslexie om lezen en spellen beter onder de knie te krijgen zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en weer met plezier naar school gaan.

Omdat samen leren leuker is helpen de collega’s van Samen Slim Leren kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op school met (begrijpend)lezen, spelling, rekenen en taal. Zo wordt leren weer leuk!

Visie

Logopedie op Maat is een dynamische, lerende organisatie waar met een enthousiast team op klantvriendelijke en professionele wijze logopedische zorg op maat wordt geboden en waarbij met zorgvuldigheid wordt omgegaan met relaties.

Onze visie is om vanuit onze passie voor de logopedie en onze liefde voor kinderen met een bijzondere beperking zo veel mogelijk zorg op maat te leveren. Wij willen helpen om deze kinderen te leren de wereld om hen heen beter te begrijpen en wij willen hen ondersteunen zodat ook zij door hun omgeving zo goed mogelijk worden verstaan en begrepen. Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen.

Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders/verzorgers enz.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kun je denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts of kinderarts
• Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
• Leerkrachten en/of begeleiders van speciale (voor)scholen, (medisch)specialistische  kinderdagverblijven, woonvoorzieningen voor mensen met een (verstandelijke) beperking, enz. 
• Overig

Wanneer dit van belang is voor de optimale behandeling van je kind werkt Logopedie op Maat nauw samen met andere disciplines.

Kosten

 

Logopedie op Maat heeft er voor gekozen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. Afhankelijk van de zorgverzekering en de soort polis wordt de logopedische begeleiding geheel vergoed of is er sprake van een eigen bijdrage. Neemt u contact met ons op zodat wij u exact kunnen vertellen wat er in uw situatie vergoed wordt. 

De kosten van behandelingen worden gefactureerd door infomedics.nl. Bij sommige zorgverzekeraars mogen de nota’s rechtstreeks worden ingediend. Bij andere zorgverzekeraars moet de nota naar de cliënt worden gestuurd. Voor een logopedische behandeling in 2023  hanteren wij het tarief van €51,00.

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond -zonder korting- opeisbaar.
  2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
  3. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.
  4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  6. Indien door de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeid gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een maximum van € 25,– (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Klachten

Logopedie op Maat streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Logopedie op Maat, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw behandelend logopedist bij Logopedie op Maat.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Logopedie op Maat een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk per e-mail indienen bij Logopedie op Maat:  praktijk@logopedieopmaat.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van Logopedie op Maat, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt Logopedie op Maat tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties Logopedie op Maat gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Logopedie op Maat zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van Logopedie op Maat.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van Logopedie op Maat niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici (KLP). Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedici.nl

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure; bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over een factuur.
Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Logopedie op Maat door te mailen naar administratie@logopedieopmaat.nl.