Skip to content

Over de praktijk

Onze Praktijk

In 2013 is Logopedie op Maat opgericht naast de al bestaande allround praktijk Sprekend Logopedie.
Logopedie op Maat is uitgegroeid tot een moderne, professionele, gespecialiseerde praktijk waar kinderen en volwassenen met een bijzondere beperking onderzocht en behandeld kunnen worden op het gebied van de communicatie, spraak, taal, eten & drinken. Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen zoals die tegenwoordig gevraagd worden. Alle logopedisten verbonden aan de praktijk vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van na- en bijscholing. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

De praktijk is sinds 2015 onderdeel van de overkoepelende praktijk
Logopedie & Leren. Onder deze naam bevinden zich naast Logopedie op Maat nog drie andere gespecialiseerde praktijken, te weten Sprekend Logopedie, Baas over Dyslexie en Samen Slim Leren.

De collega’s van Sprekend Logopedie helpen kinderen en volwassenen in de regio op alle logopedische gebieden zodat ieder optimaal kan communiceren met de wereld.

De collega’s van Logopedie op Maat helpen kinderen met een verstandelijke beperking om duidelijk te communiceren zodat meer mensen hen kunnen begrijpen en verstaan.

De collega’s van Baas over Dyslexie helpen kinderen met (ernstige) dyslexie om lezen en spellen beter onder de knie te krijgen zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en weer met plezier naar school gaan.

Omdat samen leren leuker is helpen de collega’s van Samen Slim Leren kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op school met (begrijpend)lezen, spelling, rekenen en taal. Zo wordt leren weer leuk!

Vacatures

Kom je bij ons werken?

Missie & Visie

De logopedisten van Logopedie op Maat onderzoeken alle hulpvragen op het gebied van de communicatie, verstaanbaarheid en eten&drinken en bieden hiervoor altijd een passend behandelplan aan. Ons enthousiaste en kundige team doet haar werk met passie en zet zich ten volle in om kinderen (en ook volwassenen) zo optimaal mogelijk te laten communiceren en eten&drinken. Voor ons is het belangrijk dat wij kwaliteit leveren en dat wij in beweging blijven om deze kwaliteit te borgen. Hierbij staan persoonlijke benadering, kennis, betrokkenheid, vertrouwen, wetenschappelijke inzichten en goede samenwerking met andere disciplines centraal

Onze visie is om vanuit onze passie voor de logopedie en onze liefde voor kinderen met een bijzondere beperking zo veel mogelijk zorg op maat te leveren. Wij willen helpen om deze kinderen te leren de wereld om hen heen beter te begrijpen en wij willen hen ondersteunen zodat ook zij door hun omgeving zo goed mogelijk worden verstaan en begrepen. Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen.

Kwaliteit

Logopedie op Maat biedt kwaliteit. Al onze logopedisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Logopedie op Maat hecht veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten en daarom maken wij gebruik van het klantervaringsonderzoek van QDNA. 
Om deel te nemen aan het optimaliseren van de gezondheidszorg werken wij samen met NIVEL Zorgregistratie.

Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving, ouders/ verzorgers, leerkrachten en schoolbegeleiders, kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kun je denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts of kinderarts
• Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
• Begeleiders van speciale (voor)scholen, (medisch)specialistische  kinderdagverblijven, woonvoorzieningen voor mensen met een (verstandelijke) beperking, enz. 
• Overig

Wanneer dit van belang is voor de optimale behandeling van je kind werkt Logopedie op Maat nauw samen met andere disciplines.

Klachten


Logopedie op Maat streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Logopedie op Maat, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw behandelend logopedist bij Logopedie op Maat.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Logopedie op Maat een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk per e-mail indienen bij Logopedie op Maat:  praktijk@logopedieopmaat.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van Logopedie op Maat, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt Logopedie op Maat tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties Logopedie op Maat gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Logopedie op Maat zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van Logopedie op Maat.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van Logopedie op Maat niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici (KLP). Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedici.nl

 

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure; bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over een factuur.
Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Logopedie op Maat door te mailen naar:
administratie@logopedieopmaat.nl