Skip to content

De behandeling

Onze werkwijze

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Vervolgens wordt er contact opgenomen over de verzekering en de vergoeding van de behandeling. Als er overeenstemming is dan word je op een wachtlijst geplaatst en zal een logopedist contact opnemen zodra er plek is. Voor informatie over de eventuele wachttijd kun je ons bellen.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met elkaar. De logopedist verzamelt alle relevante gegevens en zet samen met jou een duidelijke hulpvraag op papier. Wij vragen je mee te nemen: de zorgverzekeringspas, legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie

Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden de behandeldoelen bepaald.


Behandelplan en behandeling

Na het bepalen van de behandeldoelen die in een behandelplan worden gezet, volgt de behandeling. Er wordt, indien haalbaar, 2 x per week 25 minuten behandeld. Bij de begeleiding van de kinderen is de aanwezigheid van ouders gewenst, dit kan ook online. Er wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen. 

Afsluiting en klantervaringsonderzoek

Door (her)onderzoek, test of (spel)observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. Zo nodig kan de behandeling worden verlengd.

Na afsluiting van de behandeling krijgen de ouders van ons via QDNA een uitnodiging om deel te nemen aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat wij graag de mening van ouders horen over hoe zij onze logopedische zorg hebben ervaren, stellen wij het erg op prijs als deze enquête wordt ingevuld.
Invulling gebeurt anoniem.

 

Tarieven

Wij hebben in 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. In dat geval worden de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars en gelden de tarieven van de verzekeraars.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten dan gelden de onderstaande tarieven

Anamnese en onderzoek na verwijzing                                €  96,00
Individuele, reguliere (online) behandeling logopedie           € 50,00
Toeslag aan huis                                                                   €  20,00 
Overleg met derden (per 30 min.) *                                       € 50,00
Verslaglegging aan derden (per 30 min.) *                            € 50,00

* wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, de aanvrager dient de factuur zelf te voldoen

Het versturen van de facturen en het regelen van de betaling wordt voor ons verzorgd door het bedrijf Infomedics.

Vergoeding

Logopedie & Leren heeft er voor gekozen om GEEN contract te sluiten met Eucare, ONVZ, ASR/Ditzo & CZ.
Wij willen de kwaliteit kunnen blijven bieden die jullie van ons gewend zijn en we zijn van mening dat wij die kwaliteit niet kunnen blijven bieden onder de voorwaarden die deze verzekeraars ons hebben aangeboden voor 2023 in hun contract. Daarom hebben wij besloten om geen overeenkomst te sluiten met deze zorgverzekeraars.

Indien jullie verzekerd zijn via één van onderstaande verzekeringen dan KAN er sprake zijn van een eigen bijdrage.   

* CZ  –  Nationale Nederlanden  –  CZ-Direct  –  IZZ(CZ)  –  Just      

* EUcare  –  Aevitae 

* ASR – Ditzo

* ONVZ

Jullie kunnen natuurlijk nog steeds van onze logopedische zorg gebruik maken. Afhankelijk van de polis die jullie hebben afgesloten wordt de logopedie volledig vergoed of moet er een eigen bijdrage worden betaald.

Bel of mail ons, of schrijf je vrijblijvend in via het aanmeldformulier op de website en dan kunnen wij kijken of onze logopedie volledig wordt vergoed.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond -zonder korting- opeisbaar.
  2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
  3. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.
  4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  6. Indien door de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeid gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een maximum van € 25,– (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Wat cliënten van ons vinden

We zijn blij en trots dat onze zoon nu voor steeds meer mensen verstaanbaar praat. Zelfs zijn opa kan hem nu vaker verstaan. Vader van Rayan, 8 jaar.
We hebben veel gehad aan alle adviezen van de logopediste. Zij heeft ons goed ondersteund in het hele proces van de spraakcomputer. Het heeft even geduurd, maar we kunnen nu allemaal goed overweg met de spraakcomputer en zouden niet meer zonder willen. Moeder van Saar, 10 jaar.
Doordat we hem nu beter begrijpen en hij daardoor veel minder vaak gefrustreerd is, zit hij lekkerder in zijn vel en vindt hij het op school veel leuker. Leerkracht van Hamza, 7 jaar.
Door het gebruiken van gebaren naast het praten zijn we Nadine beter gaan begrijpen en is haar spraakontwikkeling nu eindelijk goed op gang gekomen. Moeder van Nadine, 5 jaar.
Previous
Next